About Me

My photo

Dear all ,

Astrology is a passion turned profession for me ,i have been around as an amateur since more than a decade i believe in the theory of karma or effort . Throughout my study of astrology i have devised simple solutions and suggestions to make your life better .I look forward to helping you define your goals, develop solutions - and realize them! So what are you waiting for, contact me at sandhu.jp@gmail.com for simple and effective solutions.

       Charges

Indian citizens staying in India

Foreign nationals, NRI’S and Indians staying abroad. American dollars

@per question

Rs 500( Five hundred only)

               $15

@per Horoscope Complete analysis, Remedies and Medical susceptibility.

Rs 1500( fifteen hundred)

               $50

Compatibility analysis

Rs 3000( four thousand)

               $50

Varshphall Report

Rs 1100( eleven hundred)

               $40

Clients and NRI'S from abroad please note that I do not have a pay pal Account, you can use Alternative methods of money transfer .Federal bank account number-16610100030400. Jatinder pal singh sandhu ,Patiala(Punjab) IFSC code-FDRL0001661 Location -Patiala, My full name Jatinder pal singh sandhu.


Regards

J.s.sandhu


I am available on--Following sites. astrologytreeforum.net,indiadivine.org  ( vedic astrology forum) and mysticboard.com (vedic astrology discussions)

Any IT professional interested in building up independent identical site on private domain on profit sharing basis can contact me on sandhu.jp@gmail.com
Those interested in learning online vedic ( predictive astrology ) can contact me for the same at sandhu.jp@gmail.com


Regards

J.s.sandhu

Search This Blog

Search

""

Monday, January 25, 2010

Durga Sapt Shati Siddha Mantra

Durga Sapt Shati Siddha Mantra

[ a siddha mantra is a mantra which has been energized and sanctified by its presiding deity and is certain to give results. In the case of these mantra the presiding Goddess is Ma Durga ]

1) saamuuhika kalyaaNa ke liye
[ for collective welfare ]

devyaa yayaa tatamidaM jagadaatmashaktyaa
nishsheShadevagaNashaktisamuuhamuurtyaa |
taamambikaamakhiladevamaharShipuujyaaM
bhaktyaa nataaH sma vidadhaatu shubhaani saa naH ||

2) vishva ke ashubha tathaa bhaya kaa naasha karane ke liye
[ to eliminate fear and maleficity from the world]


yasyaaH prabhaavamatulaM bhagavaananto
brahma harashcha na hi vaktumalaM balaM cha |
saa chaNDikaakhilajagatparipaalanaaya
naashaaya caashubhabhayasya matiM karotu ||

3) vishva kii rakshaa ke liye
[ for world safety ]

yaa shriiH svayaM sukR^itinaaM bhavaneShvalakshmiiH
paapaatmanaaM kR^itadhiyaaM hR^idayeShu buddhiH |
shraddhaa sataaM kulajanaprabhavasya lajjaa
taaM tvaaM nataaH sma paripaalaya devi vishvam.h ||

4) vishva ke abhyudaya ke liye
[ for the prosperity of the world ]

vishveshvari tvaM paripaasi vishvaM
vishvaatmikaa dhaarayasiiti vishvam.h |
vishveshavandyaa bhavatii bhavanti
vishvaashrayaa ye tvayi bhaktinamraaH ||

5) vishvavyaapii vipattiyoM ke naasha ke liye
[ to eliminate world calamities ]

devi prapannartihare prasiida
prasiida maatarjagato.akhilasya |
prasiida vishveshvari paahi vishvaM
tvamiishvarii devi charaacharasya ||

6) vishva ke paapa\-taapa\-nivaaraNa ke liye
[ to eliminate evil and suffering from the world]


devi prasiida paripaalaya no.aribhiite\-
rnityaM yathaasuravadhaadadhunaiva sadyaH |
paapaani sarvajagataaM prashamaM nayaashu
utpaatapaakajanitaaMshcha mahopasargaan.h ||

7) vipattinaasha ke liye
[ to eliminate personal calamity ]

sharaNaagatadiinaartaparitraaNaparaayaNe |
sarvaasyaartihare devi naaraayaNi namo.astu te ||

8) vipattinaasha aur shubha kii praapti ke liye
[ to eliminate person calamity and have good fortune]

karotu saa naH shubhaheturiishvarii
shubhaani bhadraaNyabhihantu chaapadaH |

9) bhayanaasha ke liye
[ To eliminate fear ]

[ a ] sarvasvaruupe sarveshe sarvashaktisamanvite |
bhayebhyastraahi no devi durge devi namo.astu te ||

[ b ] etatte vadanaM saumyaM lochanatrayabhuuShitaM |
paatu naH sarvabhiitibhyaH kaatyaayani namo.astu te ||

[ c ] jvaalaakaraalamatyugramasheShaasurasuudanam.h |
trishuulaM paatu no bhiiterbhadrakaali namo.astu te ||

10) paapanaasha ke liye
[ to eliminate personal sins ]

hinasti daityatejaaMsi svanenaapuurya yaa jagat.h |
saa ghaNTaa paatu no devi paapebhyo.anaH sutaaniva ||

11) roganaasha ke liye
[ to eliminate personal illness ]

rogaanasheShaanapahaMsi tuShTaa
ruShTaa tu kaamaan.h sakalaanabhiiShTaan.h |
tvaamaashritaanaaM na vipannaraaNaaM
tvaamaashritaa hyaashrayataaM prayaanti ||

12) mahaamaarii naasha ke liye
[ to eliminate epidemic ]

jayantii ma~Ngalaa kaalii bhadrakaalii kapaalinii |
durgaa kshamaa shivaa dhaatrii svaahaa svadhaa namo.astu te ||

13) aarogya aur saubhaagya praapti ke liye
[ to achieve good health & good fortune ]

dehi saubhaagyamaarogyaM dehi me paramaM sukham.h |
rupaM dehi yasho jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi ||

14) sulakshaNaa patnii kii praapti ke liye
[ to get a virtuous wife ]

patniiM manoramaaM dehi manovR^ittaanusaariNiim.h |
taariNiiM durgasa.nsaarasaagarasya kulodbhavaam.h ||

15) baadhaa shaanti ke liye
[ to eliminate obstacles ]

sarvaabaadhaaprashamanaM trailokyaakhileshvari |
evameva tvayaa kaaryamasmadvairivinaashanam.h ||

16) sarvavidha abhyudaya ke liye
[ for overall growth and prosperity ]

te sammataa janapadeShu dhanaani teShaaM
teShaaM yashaaMsi na cha siidati dharmavargaH |
dhanyaasta eva nibhR^itaatmajabhR^ityadaaraa
yeShaaM sadaabhyudayadaa bhavatii prasannaa ||

17) daaridrya duHkhaadi naasha ke liye
[ to eliminate poverty and agony ]


durge smR^itaa harasi bhiitimasheShajantoH
svasthaiH smR^itaa matimatiiva shubhaaM dadaasi |
daaridryaduHkhabhayahaariNi kaa tvadanyaa
sarvopakaarakaraNaaya sadaa.a.ardrachittaa ||

18) rakshaa paane ke liye
[ to get protection ]

shuulena paahi no devi paahi khaDgena chaambike |
ghaNTaasvanena naH paahi chaapajyaaniHsvanena cha ||

19) samasta vidyaa_oM kii aur samasta striyoM me.n
maatR^ibhaava kii praapti ke liye
[ to obtain all skills and motherly affection of all women]

vidyaa samastaastava devi bhedaaH
striyaH samastaaH sakalaa jagatsu |
tvaikayaa puuritamambayaitat.h |
kaa te stutiH stavyaparaa parokttiH ||

20) saba prakaara ke kalyaaNa ke liye
[ to obtain all around well being ]

sarvama~Ngalama~Ngalye shive sarvaarthasaadhike |
sharaNye tryambake gauri naaraayaNi namo.astu te ||

21) shakti praapti ke liye
[ to obtain strength ]

sR^iShTisthitivinaashaanaaM shaktibhuute sanaatani |
guNaashraye guNamaye naaraayaNi namo.astu te ||

22) prasannataa praapti ke liye
[ to obtain happiness ]

praNataanaaM prasiida tvaM devi vishvaartihaariNi |
trailokyavaasinaamiiDye lokaanaaM varadaa bhava ||

23) vividha updravon se bachane ke liye
[ to be safe from all turmoils ]

rakshaaMsi yatrograviShaashcha naagaa
yatraarayo dasyubalaani yatra |
daavaanalo yatra tathaabdhimadhye
tatra sthitaa tvaM paripaasi vishvam.h ||

24) baadhaa mukta ho kara dhana aur putraadi kii praapti ke liye
[ to obtain wealth and progeny over riding all obstacles]

sarvabaadhaavinirmukto dhanadhaanyasutaanvitaH |
manuShyo matprasaadena bhaviShyati na sa.nshayaH ||

25) bhukti mukti kii praapti ke liye
[ to obtain deliverance from this mundane world]

vidhehi devi kalyaaNaM vidhehi paramaaM shriyam.h |
rupaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi ||

26) paapa naasha tathaa bhakti praapti ke liye
[ to obtain bhakti and elimination of sins]

natebhyaH sarvadaa bhaktyaa chaNDike duritaapahe |
ruupaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi ||

27) svarga aura moksha ke liye
[ to achieve salvation & heaven ]

sarvabhuutaa yadaa devii svargamuktipradaayinii |
tvaM stutaa stutaye kaa vaa bhavantu paramottayaH ||

28) svarga aura mukti ke liye
[ to achive deliverance and heaven ]

sarvasya buddhiruupeNa janasya hR^idi saMsthite |
svargaapavargade devi naaraayaNi namo.astu te ||

29) moksha kii praapti ke liye

[ to achieve Moksh, salvation ]


tvaM vaiShNavii shaktiranantaviiryaa
vishvasya biijaM paramaasi maayaa |
sammohitaM devi samastametat.h
tvaM vai prasannaa bhuvi muktihetuH ||

30) svapna me siddhi\-asiddhi jaanane ke liye
[ to know whether something will get done or not through dream]

durge devi namastubhyaM sarvakaamaarthasaadhike |
mama siddhimasiddhiM vaa svapne sarvaM pradarshaya ||