About Me

My photo

Dear all ,

Astrology is a passion turned profession for me ,i have been around as an amateur since more than a decade i believe in the theory of karma or effort . Throughout my study of astrology i have devised simple solutions and suggestions to make your life better .I look forward to helping you define your goals, develop solutions - and realize them! So what are you waiting for, contact me at sandhu.jp@gmail.com for simple and effective solutions.

       Charges

Indian citizens staying in India

Foreign nationals, NRI’S and Indians staying abroad. American dollars

@per question based on prashna chart only. 

Rs 500( Five hundred only)

               $15

@per Horoscope Complete analysis, Remedies and Medical susceptibility.

Rs 1500( fifteen hundred)

               $50

Compatibility analysis

Rs 3000( four thousand)

               $50

Varshphall Report

Rs 1100( eleven hundred)

               $40

Clients and NRI'S from abroad please note that I do not have a pay pal Account, you can use Alternative methods of money transfer .Federal bank account number-16610100030400. Jatinder pal singh sandhu ,Patiala(Punjab) IFSC code-FDRL0001661 Location -Patiala, My full name Jatinder pal singh sandhu.


Regards

J.s.sandhu


I am available on--Following sites. astrologytreeforum.net,indiadivine.org  ( vedic astrology forum) and mysticboard.com (vedic astrology discussions)

Any IT professional interested in building up independent identical site on private domain on profit sharing basis can contact me on sandhu.jp@gmail.com
Those interested in learning online vedic ( predictive astrology ) can contact me for the same at sandhu.jp@gmail.com


Regards

J.s.sandhu

Search This Blog

Search

""

Saturday, April 11, 2009

Durga Sapt Shati Siddha Mantra

Durga Sapt Shati Siddha Mantra

[ a siddha mantra is a mantra which has been energized and sanctified by its presiding deity and is certain to give results. In the case of these mantra the presiding Goddess is Ma Durga ]

1) saamuuhika kalyaaNa ke liye
[ for collective welfare ]

devyaa yayaa tatamidaM jagadaatmashaktyaa
nishsheShadevagaNashaktisamuuhamuurtyaa
taamambikaamakhiladevamaharShipuujyaaM
bhaktyaa nataaH sma vidadhaatu shubhaani saa naH

2) vishva ke ashubha tathaa bhaya kaa naasha karane ke liye
[ to eliminate fear and maleficity from the world]


yasyaaH prabhaavamatulaM bhagavaananto
brahma harashcha na hi vaktumalaM balaM cha
saa chaNDikaakhilajagatparipaalanaaya
naashaaya caashubhabhayasya matiM karotu

3) vishva kii rakshaa ke liye
[ for world safety ]

yaa shriiH svayaM sukR^itinaaM bhavaneShvalakshmiiH
paapaatmanaaM kR^itadhiyaaM hR^idayeShu buddhiH
shraddhaa sataaM kulajanaprabhavasya lajjaa
taaM tvaaM nataaH sma paripaalaya devi vishvam.h

4) vishva ke abhyudaya ke liye
[ for the prosperity of the world ]

vishveshvari tvaM paripaasi vishvaM
vishvaatmikaa dhaarayasiiti vishvam.h
vishveshavandyaa bhavatii bhavanti
vishvaashrayaa ye tvayi bhaktinamraaH

5) vishvavyaapii vipattiyoM ke naasha ke liye
[ to eliminate world calamities ]

devi prapannartihare prasiida
prasiida maatarjagato.akhilasya
prasiida vishveshvari paahi vishvaM
tvamiishvarii devi charaacharasya

6) vishva ke paapa\-taapa\-nivaaraNa ke liye
[ to eliminate evil and suffering from the world]


devi prasiida paripaalaya no.aribhiite\-
rnityaM yathaasuravadhaadadhunaiva sadyaH
paapaani sarvajagataaM prashamaM nayaashu
utpaatapaakajanitaaMshcha mahopasargaan.h

7) vipattinaasha ke liye
[ to eliminate personal calamity ]

sharaNaagatadiinaartaparitraaNaparaayaNe
sarvaasyaartihare devi naaraayaNi namo.astu te

8) vipattinaasha aur shubha kii praapti ke liye
[ to eliminate person calamity and have good fortune]

karotu saa naH shubhaheturiishvarii
shubhaani bhadraaNyabhihantu chaapadaH

9) bhayanaasha ke liye
[ To eliminate fear ]

[ a ] sarvasvaruupe sarveshe sarvashaktisamanvite
bhayebhyastraahi no devi durge devi namo.astu te

[ b ] etatte vadanaM saumyaM lochanatrayabhuuShitaM
paatu naH sarvabhiitibhyaH kaatyaayani namo.astu te

[ c ] jvaalaakaraalamatyugramasheShaasurasuudanam.h
trishuulaM paatu no bhiiterbhadrakaali namo.astu te

10) paapanaasha ke liye
[ to eliminate personal sins ]

hinasti daityatejaaMsi svanenaapuurya yaa jagat.h
saa ghaNTaa paatu no devi paapebhyo.anaH sutaaniva

11) roganaasha ke liye
[ to eliminate personal illness ]

rogaanasheShaanapahaMsi tuShTaa
ruShTaa tu kaamaan.h sakalaanabhiiShTaan.h
tvaamaashritaanaaM na vipannaraaNaaM
tvaamaashritaa hyaashrayataaM prayaanti

12) mahaamaarii naasha ke liye
[ to eliminate epidemic ]

jayantii ma~Ngalaa kaalii bhadrakaalii kapaalinii
durgaa kshamaa shivaa dhaatrii svaahaa svadhaa namo.astu te

13) aarogya aur saubhaagya praapti ke liye
[ to achieve good health & good fortune ]

dehi saubhaagyamaarogyaM dehi me paramaM sukham.h
rupaM dehi yasho jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi

14) sulakshaNaa patnii kii praapti ke liye
[ to get a virtuous wife ]

patniiM manoramaaM dehi manovR^ittaanusaariNiim.h
taariNiiM durgasa.nsaarasaagarasya kulodbhavaam.h

15) baadhaa shaanti ke liye
[ to eliminate obstacles ]

sarvaabaadhaaprashamanaM trailokyaakhileshvari
evameva tvayaa kaaryamasmadvairivinaashanam.h

16) sarvavidha abhyudaya ke liye
[ for overall growth and prosperity ]

te sammataa janapadeShu dhanaani teShaaM
teShaaM yashaaMsi na cha siidati dharmavargaH
dhanyaasta eva nibhR^itaatmajabhR^ityadaaraa
yeShaaM sadaabhyudayadaa bhavatii prasannaa

17) daaridrya duHkhaadi naasha ke liye
[ to eliminate poverty and agony ]


durge smR^itaa harasi bhiitimasheShajantoH
svasthaiH smR^itaa matimatiiva shubhaaM dadaasi
daaridryaduHkhabhayahaariNi kaa tvadanyaa
sarvopakaarakaraNaaya sadaa.a.ardrachittaa

18) rakshaa paane ke liye
[ to get protection ]

shuulena paahi no devi paahi khaDgena chaambike
ghaNTaasvanena naH paahi chaapajyaaniHsvanena cha

19) samasta vidyaa_oM kii aur samasta striyoM me.n
maatR^ibhaava kii praapti ke liye
[ to obtain all skills and motherly affection of all women]

vidyaa samastaastava devi bhedaaH
striyaH samastaaH sakalaa jagatsu
tvaikayaa puuritamambayaitat.h
kaa te stutiH stavyaparaa parokttiH

20) saba prakaara ke kalyaaNa ke liye
[ to obtain all around well being ]

sarvama~Ngalama~Ngalye shive sarvaarthasaadhike
sharaNye tryambake gauri naaraayaNi namo.astu te

21) shakti praapti ke liye
[ to obtain strength ]

sR^iShTisthitivinaashaanaaM shaktibhuute sanaatani
guNaashraye guNamaye naaraayaNi namo.astu te

22) prasannataa praapti ke liye
[ to obtain happiness ]

praNataanaaM prasiida tvaM devi vishvaartihaariNi
trailokyavaasinaamiiDye lokaanaaM varadaa bhava

23) vividha updravon se bachane ke liye
[ to be safe from all turmoils ]

rakshaaMsi yatrograviShaashcha naagaa
yatraarayo dasyubalaani yatra
daavaanalo yatra tathaabdhimadhye
tatra sthitaa tvaM paripaasi vishvam.h

24) baadhaa mukta ho kara dhana aur putraadi kii praapti ke liye
[ to obtain wealth and progeny over riding all obstacles]

sarvabaadhaavinirmukto dhanadhaanyasutaanvitaH
manuShyo matprasaadena bhaviShyati na sa.nshayaH

25) bhukti mukti kii praapti ke liye
[ to obtain deliverance from this mundane world]

vidhehi devi kalyaaNaM vidhehi paramaaM shriyam.h
rupaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi

26) paapa naasha tathaa bhakti praapti ke liye
[ to obtain bhakti and elimination of sins]

natebhyaH sarvadaa bhaktyaa chaNDike duritaapahe
ruupaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi

27) svarga aura moksha ke liye
[ to achieve salvation & heaven ]

sarvabhuutaa yadaa devii svargamuktipradaayinii
tvaM stutaa stutaye kaa vaa bhavantu paramottayaH

28) svarga aura mukti ke liye
[ to achive deliverance and heaven ]

sarvasya buddhiruupeNa janasya hR^idi saMsthite
svargaapavargade devi naaraayaNi namo.astu te

29) moksha kii praapti ke liye

[ to achieve Moksh, salvation ]


tvaM vaiShNavii shaktiranantaviiryaa
vishvasya biijaM paramaasi maayaa
sammohitaM devi samastametat.h
tvaM vai prasannaa bhuvi muktihetuH

30) svapna me siddhi\-asiddhi jaanane ke liye
[ to know whether something will get done or not through dream]

durge devi namastubhyaM sarvakaamaarthasaadhike
mama siddhimasiddhiM vaa svapne sarvaM pradarshaya
Chandar mangal yoga

Chandra Mangala Yoga is actually yuti or conjunction of Chandra and Mangala in any house. Grahas conjoined Chandra do the following: 1. They do influence the pranas, longevity and health 2. They create the tide (grahana) within our mind, and influence the mental and emotional aptitude 3. They impose their infleunce on our attitude and social consciousness. They show external desires of the mind. Please, caculate the guna chakra so that you can understand the change of Gunas and predominant guna and graha over this conjunction.Therefore, this conjunction gives following effects in short: 1. strong pranas however they are moving and consuming fast, good vitality, dangerous for longevity or accidents, heart /blood related problems, 2. fighting mind and spirit, self protective, desire to rule and influence others, desire to top the soceity in chosen subject, irritated, aggressive, vindictive and dangerous, oppresive 3. family suffers, spouse suffers, not giving, extremes in social behaviour etc Most of classical texts list this yoga as a wealth giving combination. Chandra is the giver of resources, and first Mother gives to Agni tatva, the energy. Therefore, the first exchange is on the level of Chandra and Mangala. So this Yoga indeed gives wealth. Both grahas are karakas for the 4th house (chandra is overall karaka, while Mangal is karaka for lands, territory). To understand this better one should understand chandra yogas and 5 tatvas as 5 types of wealth in modern society. So Chandra Mangala Yoga indeed gives one type of wealth. The main difference lies in the house where chandra and mangala are placed. THere are different infleunces on the houses: In the Lagna, Mangal is stronger,2nd bhava- Chandra is stronger,3rd bhava- Mangal is stronger,4. bhava-Chandra is stronger,5. bhava-Mangal is stronger,6. bhava- Mangal is stronger,7.bhava-Chandra is stronger,8. bhava-Mangal is stronger,9. bhava-Mangal is stronger,10.bhava-Mangal is stronger,11. bhava-Chandra is stronger,12.bhava-Chandra is stronger. Therefore, each house will decide which planet among two, Chandra or Mangal dominates the Yoga. IF chandra is stronger, satvic qualities dominate the Yoga, and bad shades of Yogas are lesser. Rudra turns calms down due to the blessing of Devi- Mother If mangal dominates the Yoga, Rudra is very angry and can create serious problems Lagna- a lot depends on Signs, in Mesha, Vrishaba and Karka, this Yoga is very Good, otherwise, health may suffer. 2. In 2nd house this Yoga gives wealth and prosperity, however heart problems or accidents. 3. In 3rd house this Yoga gives dynamism and love for change of environment, worried mind and troubles, yet partner may die early. 4. In 4th house yoga is excellent, however a person lacks drive, initiative and is not physically but mentally strong. Brothers and sisters are damaged 5. In the 5th house, this Yoga causes rash and troublesome nature, but power. Mother will suffer 6. In 6th house, this Yoga causes accidents and problems, enemies, troubles to children 7. In 7th house, this Yoga gives wealth, popularity, yet harms marriage, relationships and gives heart troubles, yet a person will destroy enemies 8. In 8th house Yoga is most destructive, it gives inheritance and money yet may cut longevity. IT can also kill spouse 9. In 9th house this Yoga gives power, authority, prosperity yet short life or accidents 10. In 10th house this Yoga gives physical strength, profitable job/carreer, yet mental weakness, troubles to father 11. In 11th house this Yoga gives a lot of friends and social activity, and social concerns and good income, yet a person may lack an ambition if Mangal is in a weak sign. 12. In 12th house, this Yoga gives deformity, expanses, foreign luck, debts, destroys elder siblings and friends

Regards

J.s.sandhu

Astrology and Unethical Patterns of Life

Astrology and Unethical Patterns of Life

by Shivaji Bhattacharjee
ASTROLOGY is a divine torch that can illumine one’s life. Astrology is a “definitive discipline of vitalistic cosmogony” envisaged by the Vedas and “is the calculus of human kinship with stars”. Astrology is a thorough-going “discipline that addresses itself to every concern of man” from birth to death. It juxtaposes comic rhythms with the biological rhythms in individual life and draws spectacular guidelines. Predictions concerning nature, character, emotion, impulse, habit, hypocrisy, intepredity, violent motives and such other intricacies of human behaviour are very difficult to identify because of the complexity of the social, economical and political conditions of the world today. The classical text we have are helpful in giving broad outlines only; but in the context of today’s need we have to fill in and read just certain implications through our intuition, experience and research. A comprehensible table to determine the positive karakatwas of different bhavas and the concerned planets is given hereunder in order to assess the complexities of human nature.
Significations
Significators
The 1st Bhava: Body, mind and habit
Sun
Character,sould and vigour
Moon
The 2nd Bhava: Relation with kith and kin, Accumulation of wealth, power of speech
Venus, Mercury
The 3rd Bhava: Courage and brother, misery
Mars, Saturn
The 4th Bhava: Mind, pleasure and friend, learning
Moon, Mercury
The 5th Bhava: Intelligence, judgement, direction (viveka), purvapunya
Mercury, Jupiter
The 6th Bhava: Enemies, litigation, wounds, ill-fame, ill-luck, dishonour, anxiety,
Mars, Saturn
The 7th Bhava: Social status, sex-relaions
Venus
The 8th Bhava: Litigation, sex-relaions, anxiety and cause of death, longevity
Saturn
The 9th Bhava: Luck and conditions of present life
Jupiter
The 10th Bhava: Success, name and fame, nature of profession, livelihood
The Sun, Jupiter, Saturn
The 11th Bhava: Source of income and permanent relationship with environment
Jupiter
The 12th Bhava: Sorrow, anxiety and indigent condition, confinement, pleasures of the couch, emancipatiom
Saturn, Mars, Venus, Jupiter
The purpose of the article is to examine the life of criminals and individuals who indulge in unethical patterns of life. Ill-disposed 1st, 4th and 5th houses and their lords with afflicted Mercury and Jupiter having a Mars-Saturn-Rahu syndrome notably in the 1st, the 4th or the 5th house are the factors in this study. The Moon denotes antahkarana (perception, inner mind), Mercury stands for intelligence, Judgement, an open and witty nature, the Sun denotes soul and character and Jupiter denotes Samyak Gyana or divine knowledge. These planets, when afflicted by Mars-Saturn-Rahu, confer hostile and contrary indications of the above traits. Under such an affliction the Moon may give a perverted outlook and evil habits. Mercury afflicted under similar conditions indicate selfish and mean motive, a peevish nature. Similarly, Jupiter afflicted by Mars-Saturn-Rahu indicates shrewd intelligence, ignorance, over-indulgence and conceit. Afflicted Saturn denotes mean and notorious character and inclination towards illegal acts in a secret way. Afflicted Mars is murderous, adamant, ill-tempered, furious and stubborn. Afflicted Rahu is jealous, vindictive, ferocious, violent, a smuggler, lustful and reckless in mood. The nature of afflicted Ketu is to find fault with others, causing harm without reason and always wanting to go ahead with secret plans of an obnoxious kind. When the 1st, the 4th, the 5th, the 9th and the 10th houses are involved under such malefic afflictions and the karaka planets are evilly disposed without any neutralizing effect, the individual may turn into a criminal, cheat, liar, ill-tempered, sensual, a thief, hypocrite and an out-and-out imposter and murderer. Afflictions on the 7th, the 8th or the 12th house may cause an immoral sexual life and it is further intensified when Venus is involved under affliction or is related to or influenced by the weak Moon-Mars-Mercury configuration. In the light of the above observations we may examine the horoscopes of some individuals who are leading unethical and intemperate lives. The attempt to study such cases can be neither complete nor exhaustive. Only some salient points are touched here and indications given for such unfortunate ways of life. Chart 1: Born 25-1920 at 8.26 a.m. (LMT), 22N38; 88E23. Planetary positions: Lagna – Cancer with Mercury and Jupiter; Leo – Saturn; Mars, the Moon and Rahu in Libra; Ketu in Aries; and the Sun and Venus in Gemini. Lord of Lagna, the Moon is joined by the 5th and 10th lord. Yogakaraka Mars is vitiated by Rahu-Ketu axis strongly aspected by maraka lord malefic Saturn. The 4th lord Venus is combust in the 12th; mean, selfish, greedy and a hypocrite of an individual. Further, Mercury, lord of the 3rd and the 12th, a functional malefic for this horoscope, located in Lagna with Jupiter who is placed in Aslesha and hemmed in-between evil planets the Sun and Saturn indicates an uncanny intelligence not guided by viveka (discretion). Chart 2: Born 25-10-1933 at 6.40 a.m. (IST). 22N35; 88E23; Planetary positions: Lagna – Libra with the Sun; Mars, Venus and Mercury in Scorpio; the Moon in Sagittarius; Saurn in Capricorn; Rahu in Aquarius; Ketu in Leo; and Jupitr in Virgo. The debilitated Sun in Lagna though he has obtained cancellation of debilitation is powerfully aspected by malefic Saturn and incendiary Rahu whereas the lord of Lagna Venus is in the 2nd in close proximity maraka Mars. Rahu is in the 5th house which gives a shrewd mentality to fulfill his own mission of grabbing others’ fortune. Jupiter the planet of wisdom, is located in the 12th and hemmed in between malefic Ketu and the evil Sun whereas the karaka of intelligence Mercury is joined with maraka Mars and as lord of the 9th is in the 6th from the 9th further intensifying the selfish, malicious mean nature of the subject. Chart 3: Born 4-5-1965 at 5.52 a.m. (IST). 22N38; 88E23. Planetary positions: Lagna – Taurus with the Moon, Jupiter and Rahu; Mars in Leo; Ketu in Scorpio; Saturn in Aquarius; Mercury in Pisces; and Venus and Sun in Aries. The subject (female) belongs to a rich and renowned family in West Bengal. Her grand-father was a famous writer and father, a big physician. The subject was born with a silver spoon in her mouth. Every article is at her command. But she has a peculiar mental set-up. The indication of lesbianism was noticed in her seventh year from the commencement of Rahu’s main period when she was caught red-handed. The subject is handsome and can conceal her real feelings and never gives out her mind. After puberty, she began an affair with a boy in the same neighbourhood with no social status. But this was all without the knowledge of her parents and relatives. She used to steal money from her parent’s safe in an artful manner. Everything was disclosed when she left home with the hooligan and got married on 17-4-1981 during Rahu main period and the sub-period of Mercury. Yogakaraka Saturn is seriously afflicted by powerful maraka Mars with reference to the 4th and the 10th houses, the 5th lord Mercury in his debilitation is aspected by Mars; there is the exchange of houses between the Sun and Mars in the 4th and 12th houses; the lord of Lagna, Venus, is combust in the 12th and finally the Moon and Jupiter are vitiated by Rahu in Lagna, all very significant in judging the indications of such a vitiated soul and mind of easy virtue in thought and deed. Chart 4: Born 6/7-10-1922 at 1.32 a.m. (LMT), 22N42; 88E23. Planetary positions: Lagna – Cancer, the Sun, Saturn and Rahu in Virgo; Jupiter and Mercury(R) in Libra; Venus in Scorpio; Mars in Sagittarius; and the Moon and Ketu in Pisces. The subject was convicted on charges of dacoity and murder involved in the Dum Dum-Basirhat case in West Bengal and underwent a long term of imprisonment but is now rehabilitated in social life. The Moon, lord of Lagna, is vitiated by Rahu-Ketu axis and afflicted by malefic Saturn and Mars: an unstable and infirm character and a victim of allurement. Mark the Dwidwadasa (2/12) involving the 2nd, the 3rd, the 4th and the 5th lords the Sun, Mercury, Venus and Mars respectively, very significant in this horoscope. The Sun and the Moon are both afflicted. Further the 1st, the 4th, the 5th and the 9th houses and their lords either from Lagna or Chandra Lagna (the natal Moon) are all afflicted by Saturn, Rahu and Mars indicating wrong ideals and uncanny thinking.

Astrology and Unethical...contd...
Chart 5: 5/6-5-1965 at 3.20 a.m. (IST) 22N36; 88E23. Planetary positions: Lagna – Pisces with Mercury, the Sun and Venus in Aries; Rahu and Jupiter in Taurus; the Moon in Gemini; Mars in Leo; Ketu in Scorpio; and Saturn in Aquarius. Mercury, the 4th and 7th lord and karaka for learning and intelligence, is debilitated in Lagna aspected by malefic Mars and hemmed in between malefic Saturn and the Sun indicating a violent and curious nature, a dull intelligence, a peevish and perverted outlook overwhelmed by evil habits. Both the Sun and the Moon are afflicted by Saturn and Rahu respectively indicating an unstable character and evil habits. The lord of Lagna, Jupiter is located in the 3rd, afflicted by Rahu and the 3rd lord Venus is combust in the 2nd whereas the Sun and Mars are involved in exchange of houses with reference to the 2nd and the 6th indicating deep passion, sensualism, ignorance, litigation, ill-fame giving rise to hostile relations with parents and even with kith and kin. On February 1980 during Jupiter main period in the sub-period of Rahu the subject committed a sexual crime (when he was only 14 years old) and left home with some valuable ornaments. The subject comes of a middle class Brahmin family. Chart 6: Born 30/31-1-1951 at 3.00 a.m. (IST), 23N24; 88E24. Planetary positions: Lagna – Scorpio, Mercury in Sagittarius; the Sun in Capricorn; Jupiter, Mars, Venus and Rahu in Aquarius; Ketu in Leo; Saturn (R) in Virgo; and the Moon in Libra. The 4th house is seriously afflicted by Rahu-Ketu axis and the 4th lord Saturn is aspected by malefic Mars who is the ruler of the 1st and the 6th. Saturn aspects Lagna and the 5th without any neutralizing influence indicating a violent, furious and stubborn nature and a perverted outlook. Since the ruler of the 5th house is located in the 12th from the 5th afflicted by Rahu, Mars and maraka lord Venus it indicates the contrary of Poorva-Karma and total eclipse of discretion. The other mental planet the Moon and the lord of the 9th (bhagyasthana) is relegated to the 12th (vyayasthana) indicating ill-fame ill-luck due to over-indulgence, perverted and obnoxious habits. The subject was involved in a murder case and booked by the police in June 1972 during Saturn main period in the sub-period of Ketu (Kujavad Ketu). Mars, lord of the 1st and the 6th, aspects the 4th lord Saturn from the 4th house indicating litigation, confinement, enmity, anxiety and dishonour. The subject was acquitted in the trial court on June 1973 in the sub-period of Venus in the main period of Saturn. Venus, lord of the 7th (kendra), posited in the 4th (with kona lord Jupiter and Mars) is capable of conferring a feeble Raja Yoga and as a natural benefic and also lord of Chandra Lagna assures pleasure and luxury not entirely through fair means. The subject indulges in gambling and more often in drinking. Chart 7: Born 20-1-1930 at 5.31 a.m. (IST), 25N33; 84E40. Planetary positions: Lagna – Sagittarius with Mars and Saturn; the Sun, Mercury (R) and Venus in Capricorn; Rahu in Aries; Jupiter (R) in Taurus; the Moon in Virgo; and Ketu in Libra. The subject was booked by the police under charges of homicide and looting in March 1967 during the main period of Jupiter in the sub-period of Ketu and convicted with a long term of imprisonment. Lagna is joined by the 12th lord Mars and maraka lord Saturn aspected by Rahu whereas Jupiter, Lord of Lagna, is relegated to the 6th aspected by Rahu again conferring a cruel, ferocious and violent nature. Further, Mercury and Venus are combust in the 2nd indicating shrewd intelligence and peevishness. It also indicates carnality, lust, conceit and recklessness. Again the other mental planet the Moon is afflicted by Saturn indicating a perverted outlook, a mean and malicious personality. The Mars-Saturn-Rahu syndrome has reference to the 1st and the 5th houses without any redeeming feature fundamentally endowing him with an intemperate and homicidal tendencies. Chart 8: Born 7-1-1946 at 7.00 a.m. (IST), 22N35; 88E23. Planetary positions: Lagna – Capricorn; the Moon in Aquarius; Rahu and Saturn (R) in Gemini; Mars (R) in Cancer; Jupiter in Libra; and the Sun, Venus, Mercury and Ketu in Sagittarius. The subject was given life term imprisonment against the charge of murder. Saturn, lord of Lagna, is in the 6th joined with incendiary Rahu aspected by the 6th lord Mercury, the 8th lord Sun and the 12th lord Jupiter indicating a horrible life. Further the 4th lord Mars is debilitated in a maraka house aspected by incendiary Rahu; in turn Jupiter is afflicted by the combined force of malefic Mars and Rahu whereas Yogakaraka Venus is combust and located in the 12th with 9th lord Mercury vitiated by Rahu-Ketu axis indicating a ferocious, violent mind without any sense of judgement. The karaka planet of mind, the Moon is also afflicted through malefic Mars and incendiary Rahu further intensifying his adamant ill-temper and moods. Chart 9: Born 17-2-1931 at 5.30 p.m. (IST), 22N35; 88E23. Planetry positions: Lagna – Leo; Ketu in Virgo; Saturn and Venus in Sagittarius; Mercury in Capricorn; the Sun and the Moon in Aquarius; Rahu in Pisces; Jupiter (R) in Gemini and Mars (R) in Cancer. The subject has served a life term sentence on charges of dacoity and murder. The Sun, lord of Lagna, is with the 12th lord the Moon in exact degree conjunction aspected by powerful maraka Saturn, malefic Mars from the 12th house (Mars however has obtained cancellation of his debility) and the 8th lord afflicted Jupiter. Lagna itself is hemmed in between malefic Mars and Ketu indicating a furious, violent and reckless mind. Yogakaraka Mars is relegated to the 12th vitiated by Rahu and Saturn’s location in the 5th house, a powerful maraka for Leo Lagna. Chart 10: Born 1-2-1946 at 8.01 a.m. (IST), 22N35; 88E23. Planetary positions: Lagna – Leo; Jupiter in Libra; Ketu in Sagittarius; the Sun, the Moon, Mercury and Venus in Capricorn; and Rahu, Mars (R) and Saturn (R) in Gemini. This is the horoscope of the leader of a gang involved in wagon breaking, murder, manufacture of bombs, pipe-guns and all types of illegal secret activities. The subject is said to have links with a political party and is closely connected with some business magnets. He was a detainee under MISA. The unique feature of this horoscope is reflected by the 6th and the 11th. Lord of Lagna, the Sun, is in the 6th with the 12th lord Moon whereas Venus and Mercury are both combust in the 6th aspected by malefic retrograde Mars who is seriously afflicted due to close conjunction with maraka retrograde Saturn and incendiary Rahu, pointing to immoral life and means of livelihood. Jupiter, lord of the 5th, is otherwise unafflicted except for Rahu’s influence falling on him. The Lagna lord the Sun in the 6th aspected by Yogakaraka Mars (afflicted) and Jupiter in an Upachaya (moderately strong) explain the subject’s connection with rich people and top political leaders. The subject is earning huge sums through entirely unfair means. Jupiter’s influence falls on the malefic configuration in the 11th. (Courtesy: The Astrological Magazine, March, 1990)

"ANALYSIS OF HOROSCOPE FOR MARITAL DISCORD"

"ANALYSIS OF HOROSCOPE FOR MARITAL DISCORD"


Marital discord is a universal problem all over the world. The reasons can be many including the economical, lack of physical and psychological compatibility, extra-marital relations, aggressive attitude of husband/wife, selfish nature of the husband/wife, etc. There are marriages which survive in spite of all the problems mentioned above with some amount of inharmonious relationship and yet there are others which cannot bear the strains and end in divorce. The reasons can be traced to the operating sub-period of the planet indicating marital discord. The problems in marriage are shown by the affliction(s) caused by the functional malefic planet(s) to one or more of the following weak planets/houses:- The most effective point of the houses signifying marriage, which are the seventh, second, fourth, eighth and twelfth houses. - The determinants of marriage i.e. the planets ruling the mooltrikona houses signifying marriage.- Jupiter as significator for the husband.- Venus as significator for wife and general significator of marriage.- The sign Libra, which is the seventh house of the natural zodiac.The weak planets delay the marriage while the close or exact afflictions to weak planets becoming indicators of marriage cause marriage problems. The functional malefic planets, especially Mars, the lord of the sixth house or Ketu forming relationship either with the ascendant, the seventh or second or fourth house or their lords make the native aggressive and ill-tempered if the benefic influence of strong functional benefic planets is absent. Rahu or Ketu joining hands closely with the functional malefic planet, Mars, make the native/spouse stray and that becomes the reason for the discord. The selfish nature of any of the married partners is governed by the weakness of Jupiter. The debilitated planets in second house close to the most effective point or the lord of the second in debilitation also indicate marital discord. The marital discord has two dimensions: a peaceful separation/divorce or quarrels/disputes followed by criminal law-suits. The separations and loss of happy married life are caused by the functional malefic planets whenever they closely influence the house(s) signifying marriage and/or the determinant planet(s) and/or the significator planet(s). When such a planetary relationship/influence is developed by the involvement of the lord of the sixth house or the lords of the ascendant, second, fourth, seventh, eighth or twelfth house joining the sixth house start operating, disputes leading to criminal law-suits followed by divorce start.Let us discuss the matter further through some case studies:
CHART 22: Male born 10th April, 1948, 0403 Hrs.The sign Aquarius rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, the Moon and Mercury become also functional malefic planets. The lord of the eighth house is debilitated and placed in the second house. The lord of the seventh house is weak as it is in old-age. The lords of the third house and ascendant are placed in the sixth house. The lord of the sixth house is placed in the third house. The planetary configuration of third and ascendant lords in the sixth and sixth lord in third house makes the person quarrelsome, especially when one runs the sub-periods of the planets involved. The native saw the main periods of both the Moon and Mars and saw enormous incidence of disputes in life with all concerned. The placement of the most malefic planet in the second house gave him problems in the marital relationships. The native was also involved in the marital disputes and his marriage ended in a divorce.
CHART 23: Female born 21st January, 1963, 2000 Hrs.The sign Leo rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, the Moon becomes also a functional malefic planet. Rahu and Ketu are close to the most effective point of the houses of their location and exactly afflict all the houses occupied and aspected besides closely afflicting both the lord of the ascendant and the second house placed in the sixth house. Venus and the Moon are weak as the most effective point of their house of placement is exactly afflicted by the aspect of Rahu from the twelfth house. Venus is additionally weak by being closely afflicted by the most malefic planet, the Moon. The lord of the seventh house is weak as it is combust, badly placed and the most effective point of its house of placement is exactly afflicted by the Rahu-Ketu axis. Jupiter is weak as its dispositor is weak. Mars is weak as it is badly placed, debilitated, in the state of old-age, has a weak dispositor and the most effective point of its house of placement is exactly afflicted by the Rahu-Ketu axis. There are four planets in the house of disputes which clearly show the incidence of disputes in married life as the lords of the second and seventh houses are also involved. Aiding the negative combinations was operation of the main period of the afflicted Venus. During the sub-period of the afflicted Sun, placed in the sixth house, the marital relationship became inharmonious. The following sub-periods of the Moon, Mars and Rahu did not favor any improvement. The inharmonious relationship and separation continued. The native, who approached for astrological help, was advised not to go in for a divorce as the natal configurations do not show improvement in any further marital alliance, as well. Therefore, for improving the relationship in the present marital alliance, she was suggested remedial measures for warding off the evil influences of the functional malefic planets and strengthening of the weak planets.
CHART 24: Female 12th October, 1962, 2222 Hrs.The sign Gemini rises in the ascendant which means that Rahu and Ketu are the only functional malefic planets. The lord of the ninth house, Saturn, is weak as it is badly placed, debilitated in navamsa and is under the multiple affliction of Rahu and Ketu. The lord of the seventh house is weak as its dispositor is weak. Venus is weak as it is badly placed and is in infancy. The lord of the second house, the Moon, is weak as it is debilitated in navamsa and the most effective point of its mooltrikona house is under the multiple afflictions of Rahu and Ketu. The Moon is additionally weak by being closely afflicted in the rasi chart. Mars is debilitated and occupies the afflicted second house. Rahu and Ketu are close to the most effective point of the houses of their location and afflict all the houses occupied and aspected. Mercury, the lord of the fourth house, is under the special affliction of Ketu from the eighth house. Besides the above mentioned afflictions to the planets, the affliction to the most effective points of the second, fourth, eighth and twelfth houses caused disturbance in marital relationship and resulted in a serious marital discord. During the sub-period of Mars, the inharmonious relationship started which was aggravated in the sub-period of Rahu in the main period of Ketu. During the sub-period of the weak lord of the seventh house, the divorce proceedings were started which were finalised in the sub-period of Saturn.
CHART 25: Male born 5th September, 1960, 1643 Hrs. The sign Capricorn rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, the Sun and Jupiter become also functional malefic planets. The lord of the second house is weak as it is badly placed and its dispositor is weak. The lord of the ninth house, dispositor of Venus, is weak as it is badly placed. The lord of the seventh house, the Moon, is weak as its dispositor is weak and it is exactly afflicted by the most malefic planet, the Sun, from the eighth house. The lords of the seventh, eighth, ninth and second houses are closely afflicted by the close conjunction/aspect of Rahu/Ketu. Venus, the significator for wife, is weak as it is debilitated and its dispositor is weak. Since in this chart the determinants of marriage and the significator of marriage are all weak and some of them are also afflicted, the problems of inharmonious relations started right from the beginning of the sub-period of Venus, in the main period of Saturn. In the following sub-period of the afflicted Sun, the behavior of the wife went from bad to worse. The divorce took place in the sub-period of Rahu which causes multiple and grave afflictions in the chart. Whenever a particular significator is in its sign of debilitation, the concerned relations fail to fulfill the aspirations of the native.
CHART 26: Male born 1st October, 1959, 0700 Hrs.The sign Virgo rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, Saturn, Mars and the Sun become also functional malefic planets. The lord of the second house is badly placed in the twelfth house and is weak. Rahu and Ketu closely afflict the lord of the twelfth house. The most malefic planet, Mars, exactly afflicts the house occupied and houses aspected besides exactly afflicting the lord of the ascendant. The Moon is weak as it is badly placed, debilitated in navamsa and its dispositor is weak. The lord of the sixth house occupies the fourth house. Ketu closely influences the lord of the fourth house. In view of the weakness of the lord of the second house and the exact afflictions of Mars to the most effective points of various houses connected with marital affairs, the length of married life was cut short for a period of four months only. The divorce took place immediately after the marriage, in the sub-period of Rahu in its own main period.
CHART 27: Male born 8th October, 1951, 0455 Hrs.The sign Virgo rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, Saturn, Mars and the Sun become also functional malefic planets. The lord of the second house is weak as it is badly placed and is closely afflicted by Mars, Rahu and Ketu. The lord of the ascendant is weak as it is combust and is closely afflicted by functional malefic planets, Saturn and the Sun. The lord of the sixth house is weak as it is combust. The Moon and Jupiter are strong in the chart. The native married during the sub-period of Saturn in the main period of Mars, at the age of 30 years. In spite of all efforts of the native to keep the wife pleased with all types of material comforts and possessions, the relations remained inharmonious from the very beginning due to the operation of the sub-period of the sixth lord. The disputes aggravated in the sub-period of Ketu and the wife deserted the native with a permanent separation. The divorce proceedings were initiated towards the end of the sub-period of Venus in the main period of Rahu.
CHART 28: Female born 5th May, 1959, 1204 Hrs.The sign Cancer rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, Jupiter and Saturn become also functional malefic planets. The lord of the eighth house, ruling the marital tie is placed in the house of disputes. Rahu closely aspects the most effective point of the seventh house and afflicts the same. The lord of the fourth house, Venus, is weak as it is in infancy and is badly placed. The lord of the third house, Mercury, is weak as it is debilitated. As Mercury is dispositor of Rahu, which afflicts the seventh house, the impact of Rahu becomes more serious. Mars, the dispositor of the Sun, is weak as it is badly placed. The lord of the second house, the Sun, is weak as it is debilitated in navamsa and its dispositor is weak. The weakness of the lords of the second, fourth and eighth houses, affliction to the most effective point of the seventh house and the placement of the lord of the eighth house in the sixth house clearly indicate disputes in married life. The marital discord started during the sub-period of Rahu in the main period of Venus and separation took place in the sub-period of Saturn. The divorce took place in the sub-period of Mercury in the main period of Venus.
CHART 29: Female born 14th November, 1954, 1032 Hrs.The sign Sagittarius rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, the Moon becomes also a functional malefic planet. The most effective point of the seventh house is severely afflicted by the exact conjunction of the most malefic planet, the Moon, and the close malefic influence of the Rahu-Ketu axis, which makes not only the seventh house very weak but also the prime determinant of marriage, the Moon, as the most effective point of its house of placement is exactly afflicted by itself. The Sun is weak as it is debilitated and in old-age. Venus is very weak as it is almost exactly combust and in extreme old-age. Jupiter, the lord of the ascendant, is weak as it is badly placed, its dispositor is weak and the most effective point of its mooltrikona house is exactly afflicted by the Moon. Mercury is weak as its dispositor is weak. Mercury is also closely afflicted by the functional malefic planet, Ketu. Saturn is weak as it is combust and its dispositor is weak. The Sun, Venus, Saturn and Mercury become additionally weak as the most effective point of their house of placement is closely afflicted by Ketu. Mars is weak as it is debilitated in navamsa and occupies the second house. The severe afflictions to the most effective point of the seventh house and the simultaneous weakness of the prime determinant of marriage, the significator of husband and the significator of marriage resulted into a marital discord. The husband abandoned the native and remarried without even a formal divorce. The native is living with her parents.
CHART 30: Female born 10th October, 1945, 2230 Hrs.The sign Gemini rises in the ascendant which means that Rahu and Ketu are the only functional malefic planets. Rahu and Ketu are on the most effective point of the houses of their location and exactly afflict all the houses occupied and aspected. The lord of the fourth house is both combust and in extreme old-age and hence very weak. The lord of the second house, ruling family life, is debilitated and badly placed in the sixth house signifying disputes. The lord of the seventh house and significator for husband is also weak as it is combust, its dispositor is weak and the most effective point of its mooltrikona house is exactly afflicted by the Rahu-Ketu axis. Venus, the significator of marriage, is weak as it is in old-age, its dispositor is weak and the most effective points of its house of placement and its mooltrikona house are exactly afflicted by Ketu and Rahu, respectively. The simultaneous weakness of all the determinants and significators of marriage resulted in inharmonious marital relationships. The marriage of the native saw an end during the main period of Venus and the sub-period of Jupiter.
CHART 31: Female born 22nd June, 1966, 0900 Hrs.The sign Cancer rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, Jupiter and Saturn become also functional malefic planets. The lord of the second house, the Sun, is weak as it is badly placed. The lord of the third house, Mercury, is weak as it is in infancy and is exactly afflicted by Ketu. As Mercury rules her initiatives, the affliction to Mercury gives faulty decisions. The lord of the fourth house, Venus, is weak as it is in infancy and is exactly afflicted by Rahu and Ketu. It is also closely afflicted by the most malefic planet, Saturn. Jupiter is weak as it is badly placed and combust. The weakness of two determinants of marriage, the lords of the second and fourth houses, the significator of husband, Jupiter, and the affliction to the lord of the fourth house, which is also the general significator of marriage, clearly show lack of marital happiness. The first marriage of the native ended in a quick divorce in the sub-period of Jupiter in the main period of Venus. The native was remarried in the following sub-period of Saturn, the eighth lord, after performance of remedial measures suggested to her.
ANALYSIS OF HOROSCOPE FOR PRE-MARITAL PLEASURES"
Inclinations for sensual or lascivious pleasures stem from strong emotional nature and courage. The fifth house, its lord and the Moon govern the emotions and make a person highly emotional by their influence on the ascendant, the fifth or the seventh houses. The third lord and Mars govern the courage. Rahu and the lords of the twelfth and eighth houses signify cravings for pleasures and for sensual pleasures when closely connected with Venus, the Moon, the eighth house, the ascendant or the seventh house. Rahu, Venus and the lord of the eighth house when connected with the factors of emotions and courage give passions for love during their operating sub-periods and the natives strive for the fulfillment of desires of sensual pleasures leaving all social norms, disregarding the age of the person, whether an unmarried youth or a young person or one in advanced age and disregarding the sex of the person whether a male or a female. The weakness of Jupiter and ninth house are additional contributing factors. The close influence of Rahu on factors governing sexual matters usually gives lust and seldom results in marriage with the partner involved in such affairs. The placement of the fifth lord in the seventh or eighth house or vice-versa gives primarily deep inclinations for sensual pleasures. Delay in marriage due to weakness of the prime indicators of marriage and afflictions, give rise to pre-marital affairs. Under the Systems’ Approach, the lordship attributed to each planet always refers to the mooltrikona house of that planet only and influence means a close conjunction or a close aspect. The analysis is made only with reference to ascendant.Let us discuss the matter further with the help of some case studies:
CHART 14: Female born 28th October, 1971, 0805 Hrs.The sign Scorpio rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, Mars and Venus become also functional malefic planets. The Moon, governing the emotions, is under the close influence of Rahu, in the third house ruling initiatives. Mars closely exerts its influence on the fourth, seventh, tenth and eleventh houses. The Sun is weak as it is badly placed and debilitated. Mercury is weak as it is combust, badly placed and its dispositor is weak. Venus is weak as it is in old-age. The lord of the fourth house, ruling the chastity, is weak as it is debilitated in navamsa. The Sun, Mercury and Saturn are additionally weak as the most effective points of their mooltrikona houses are closely afflicted by Mars. Saturn is additionally weak as the most effective point of its house of placement is also closely afflicted by Mars. The Sun, ruling the will power, is very weak in the nativity. During the sub-period of Mercury in the main period of Rahu, the girl eloped with a boy even before attaining the age of 18 years.CHART 15: Female born 16th June, 1964, 1630 Hrs.
The sign Libra rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, Mercury becomes also a functional malefic planet. The lord of the third house, Jupiter, closely influences the most effective points of the seventh, eleventh, first and third houses. The planet of emotions, the Moon, exactly aspects and influences the most effective point of the fifth house. The lords of the twelfth and seventh houses are placed in the eighth house. Rahu closely influences the lord of the fifth house and the lord of the ascendant. All these influences on emotional aspects and on the eighth house created deep interests in intimate relationships with the opposite sex. During the sub-period of Venus in the main period of Mars, the native had fallen in love, which was, in fact a short lived involvement. Rahu’s influence on Venus only resulted in cravings for physical pleasures. CHART 16: Female born 1st January, 1963, 0646 Hrs.
The sign Sagittarius rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, the Moon becomes also a functional malefic planet. The most effective points of the eighth, twelfth, second and fourth houses and the planets Venus and Mercury are under the close influence of Rahu. The lord of the eighth house and the significator for emotions, the Moon, exerts influence on the lord of the ascendant in the third house. During the sub-period of Venus in the main period of Saturn, the lord of the third house, the native was involved in a love affair with a boy of another caste. The affair was short lived as the weak Venus is influenced by Rahu.CHART 17: Female born 25th March, 1958, 1208 Hrs.
The sign Gemini rises in the ascendant which means that Rahu and Ketu are the only functional malefic planets. The lord of the seventh house is in the fifth house and is under the close influence of Rahu. Mercury, ruling the fourth house, is weak as it is in old-age and is debilitated. The lord of the fifth house, Venus, is placed in the eighth house. The lord of the eleventh house, ruling friends, is also in the eighth house. The prime significators for marriage in this case being Jupiter, the Moon and Mercury are all weak which caused delay in marriage. The delay in marriage and the involvement of the lord of the seventh house with Rahu gives uncontrolled passions and intense inclinations for carnal pleasures. The delay in marriage resulted in a very long spell of a pre-marital affair with a boy of another faith. The affair started in the sub-period of Jupiter in the main period of Rahu.CHART 18: Female born 22nd June, 1966, 0900 Hrs.
The sign Cancer rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, Jupiter and Saturn become also functional malefic planets. The significator of the emotions, ruling the ascendant, closely influences the most effective point of the ascendant and the seventh house. The lord of the third house is under the close influence of Ketu from the fifth house. The lord of the second house is badly placed in the twelfth house along with Jupiter. Venus, the lord of the fourth house, is exactly conjunct with Rahu. The affliction of the lord of the fourth house and the bad placement of the lord of the second house could not give an early marriage but the influence of Rahu to Venus gave intense desires for gratification of sensual pleasures. The girl had an affair in the sub-period of Rahu in the main period of the Ketu at the age of 15 years and in the 16th year she eloped with her paramour.CHART 19: Male born 6th August, 1959, 0235 Hrs.
The sign Gemini rises in the ascendant which means that Rahu and Ketu are the only functional malefic planets. The lord of the fourth house is closely conjunct with the lord of the third house in the second house. The lord of the seventh house is placed in the house of emotions. Jupiter is weak as it is in old-age. There are three planets in the third house including Mars. The Moon ruling emotions closely influences the most effective point of the third house. This indicates the native is fully under the control of emotions and takes initiative in this regard. The weakness of the lord of the seventh, second and fourth houses delayed the marriage and the native could not resist the emotional initiatives. The native had many emotional involvements during the sub-periods of the Moon, Mars and Rahu in the main period of the Sun and was finally married in the sub-period of the Jupiter with a girl of his choice after a pre-marital love affair.CHART 20:Male born 15th June, 1961, 1050 Hrs.
The sign Leo rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, the Moon becomes also a functional malefic planet. The lord of the third house, Venus, closely influences the most effective point of the third house. The lord of the fifth house is weak as it is debilitated and badly placed. The lord of the seventh house is weak as it is badly placed in the sixth house ruling conflicts. The Sun, ruling the ascendant, is weak as it is in the state of infancy in the chart and debilitated in navamsa. When Rahu occupies the ascendant and its lord is weak, Rahu influences the personality of the native to be a pleasure seeker. During the sub-period of the Moon, ruling the emotions, in the main period of the lord of the seventh house, the native was emotionally involved. The marriage of the native was finalised with his beloved after lot of problems. The marital relationship continued with persistent conflicts as both the lords of the fifth and seventh houses are placed in the house of conflicts.CHART 21: Female born 30th August, 1968, 1610 Hrs.
The sign Sagittarius rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, the Moon becomes also a functional malefic planet. The lord of the fifth house is debilitated and is placed in the eighth house. The planets placed in the eighth house give inclinations for indulgence in sex. The lord of the third house is placed in the fifth house. The lord of the eighth house is debilitated and badly placed in the twelfth house, indicating deep interests in carnal pleasures. Venus is weak as it is debilitated and is in infancy. As the Moon is the prime determinant for marriage for Sagittarians, its weakness delayed the marriage and the native was involved in so called love affairs to satisfy her urges for carnal pleasures.

Regards

Sandhu.jp
ANALYSIS OF HOROSCOPE FOR PRE-MARITAL PLEASURES"
Inclinations for sensual or lascivious pleasures stem from strong emotional nature and courage. The fifth house, its lord and the Moon govern the emotions and make a person highly emotional by their influence on the ascendant, the fifth or the seventh houses. The third lord and Mars govern the courage. Rahu and the lords of the twelfth and eighth houses signify cravings for pleasures and for sensual pleasures when closely connected with Venus, the Moon, the eighth house, the ascendant or the seventh house. Rahu, Venus and the lord of the eighth house when connected with the factors of emotions and courage give passions for love during their operating sub-periods and the natives strive for the fulfillment of desires of sensual pleasures leaving all social norms, disregarding the age of the person, whether an unmarried youth or a young person or one in advanced age and disregarding the sex of the person whether a male or a female. The weakness of Jupiter and ninth house are additional contributing factors. The close influence of Rahu on factors governing sexual matters usually gives lust and seldom results in marriage with the partner involved in such affairs. The placement of the fifth lord in the seventh or eighth house or vice-versa gives primarily deep inclinations for sensual pleasures. Delay in marriage due to weakness of the prime indicators of marriage and afflictions, give rise to pre-marital affairs. Under the Systems’ Approach, the lordship attributed to each planet always refers to the mooltrikona house of that planet only and influence means a close conjunction or a close aspect. The analysis is made only with reference to ascendant.Let us discuss the matter further with the help of some case studies:
CHART 14: Female born 28th October, 1971, 0805 Hrs.The sign Scorpio rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, Mars and Venus become also functional malefic planets. The Moon, governing the emotions, is under the close influence of Rahu, in the third house ruling initiatives. Mars closely exerts its influence on the fourth, seventh, tenth and eleventh houses. The Sun is weak as it is badly placed and debilitated. Mercury is weak as it is combust, badly placed and its dispositor is weak. Venus is weak as it is in old-age. The lord of the fourth house, ruling the chastity, is weak as it is debilitated in navamsa. The Sun, Mercury and Saturn are additionally weak as the most effective points of their mooltrikona houses are closely afflicted by Mars. Saturn is additionally weak as the most effective point of its house of placement is also closely afflicted by Mars. The Sun, ruling the will power, is very weak in the nativity. During the sub-period of Mercury in the main period of Rahu, the girl eloped with a boy even before attaining the age of 18 years.CHART 15: Female born 16th June, 1964, 1630 Hrs.
The sign Libra rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, Mercury becomes also a functional malefic planet. The lord of the third house, Jupiter, closely influences the most effective points of the seventh, eleventh, first and third houses. The planet of emotions, the Moon, exactly aspects and influences the most effective point of the fifth house. The lords of the twelfth and seventh houses are placed in the eighth house. Rahu closely influences the lord of the fifth house and the lord of the ascendant. All these influences on emotional aspects and on the eighth house created deep interests in intimate relationships with the opposite sex. During the sub-period of Venus in the main period of Mars, the native had fallen in love, which was, in fact a short lived involvement. Rahu’s influence on Venus only resulted in cravings for physical pleasures. CHART 16: Female born 1st January, 1963, 0646 Hrs.
The sign Sagittarius rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, the Moon becomes also a functional malefic planet. The most effective points of the eighth, twelfth, second and fourth houses and the planets Venus and Mercury are under the close influence of Rahu. The lord of the eighth house and the significator for emotions, the Moon, exerts influence on the lord of the ascendant in the third house. During the sub-period of Venus in the main period of Saturn, the lord of the third house, the native was involved in a love affair with a boy of another caste. The affair was short lived as the weak Venus is influenced by Rahu.CHART 17: Female born 25th March, 1958, 1208 Hrs.
The sign Gemini rises in the ascendant which means that Rahu and Ketu are the only functional malefic planets. The lord of the seventh house is in the fifth house and is under the close influence of Rahu. Mercury, ruling the fourth house, is weak as it is in old-age and is debilitated. The lord of the fifth house, Venus, is placed in the eighth house. The lord of the eleventh house, ruling friends, is also in the eighth house. The prime significators for marriage in this case being Jupiter, the Moon and Mercury are all weak which caused delay in marriage. The delay in marriage and the involvement of the lord of the seventh house with Rahu gives uncontrolled passions and intense inclinations for carnal pleasures. The delay in marriage resulted in a very long spell of a pre-marital affair with a boy of another faith. The affair started in the sub-period of Jupiter in the main period of Rahu.CHART 18: Female born 22nd June, 1966, 0900 Hrs.
The sign Cancer rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, Jupiter and Saturn become also functional malefic planets. The significator of the emotions, ruling the ascendant, closely influences the most effective point of the ascendant and the seventh house. The lord of the third house is under the close influence of Ketu from the fifth house. The lord of the second house is badly placed in the twelfth house along with Jupiter. Venus, the lord of the fourth house, is exactly conjunct with Rahu. The affliction of the lord of the fourth house and the bad placement of the lord of the second house could not give an early marriage but the influence of Rahu to Venus gave intense desires for gratification of sensual pleasures. The girl had an affair in the sub-period of Rahu in the main period of the Ketu at the age of 15 years and in the 16th year she eloped with her paramour.CHART 19: Male born 6th August, 1959, 0235 Hrs.
The sign Gemini rises in the ascendant which means that Rahu and Ketu are the only functional malefic planets. The lord of the fourth house is closely conjunct with the lord of the third house in the second house. The lord of the seventh house is placed in the house of emotions. Jupiter is weak as it is in old-age. There are three planets in the third house including Mars. The Moon ruling emotions closely influences the most effective point of the third house. This indicates the native is fully under the control of emotions and takes initiative in this regard. The weakness of the lord of the seventh, second and fourth houses delayed the marriage and the native could not resist the emotional initiatives. The native had many emotional involvements during the sub-periods of the Moon, Mars and Rahu in the main period of the Sun and was finally married in the sub-period of the Jupiter with a girl of his choice after a pre-marital love affair.CHART 20:Male born 15th June, 1961, 1050 Hrs.
The sign Leo rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, the Moon becomes also a functional malefic planet. The lord of the third house, Venus, closely influences the most effective point of the third house. The lord of the fifth house is weak as it is debilitated and badly placed. The lord of the seventh house is weak as it is badly placed in the sixth house ruling conflicts. The Sun, ruling the ascendant, is weak as it is in the state of infancy in the chart and debilitated in navamsa. When Rahu occupies the ascendant and its lord is weak, Rahu influences the personality of the native to be a pleasure seeker. During the sub-period of the Moon, ruling the emotions, in the main period of the lord of the seventh house, the native was emotionally involved. The marriage of the native was finalised with his beloved after lot of problems. The marital relationship continued with persistent conflicts as both the lords of the fifth and seventh houses are placed in the house of conflicts.CHART 21: Female born 30th August, 1968, 1610 Hrs.
The sign Sagittarius rises in the ascendant which means that besides Rahu and Ketu, the Moon becomes also a functional malefic planet. The lord of the fifth house is debilitated and is placed in the eighth house. The planets placed in the eighth house give inclinations for indulgence in sex. The lord of the third house is placed in the fifth house. The lord of the eighth house is debilitated and badly placed in the twelfth house, indicating deep interests in carnal pleasures. Venus is weak as it is debilitated and is in infancy. As the Moon is the prime determinant for marriage for Sagittarians, its weakness delayed the marriage and the native was involved in so called love affairs to satisfy her urges for carnal pleasures.

Regards

Sandhu.jp